เชิงเส้น - ตัวคูณอนาล็อก, ตัวแบ่ง

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย