ออปติคัลเซนเซอร์ - แสงสะท้อน - เอาต์พุตอนาล็อก

บ้านก่อน12ต่อไปปลาย