ออปติคัลเซนเซอร์ - แสงสะท้อน - เอาต์พุตลอจิก

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย