เงื่อนไขการให้บริการ

Bom-Components ดำเนินการเว็บไซต์ที่อยู่ที่ www Bom-Components.com ให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน Bom-Components ("ผลิตภัณฑ์") และเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ ("บริการ") ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้รวมถึงเงื่อนไขการสั่งซื้อเรียกว่า "ข้อตกลง" นี้โดยใช้ Bom-Components คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการรวมถึงเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ระบุไว้ด้านล่าง Bom-Components ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้ไซต์ของคุณในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงตามที่มีการแก้ไข วันสุดท้ายของข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและข้อมูลทั้งหมดจากไซต์ที่คุณเห็นได้ยินหรือได้รับประสบการณ์อื่น ๆ ได้รับความคุ้มครองจากประเทศจีนและกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ เป็น Bom-Components หรือ บริษัท แม่คู่ค้า บริษัท ในเครือผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือบุคคลที่สาม Bom-Components มอบใบอนุญาตส่วนบุคคลไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่ จำกัด เฉพาะเพื่อใช้ไซต์บริการและเนื้อหาเพื่อพิมพ์ดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาบางส่วนของเนื้อหาที่คุณเลือกได้ สมมติฐานคือ: (1) ใช้สำเนาเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเองเท่านั้นหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ (2) ห้ามคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาในคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือส่งแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาในสื่อใด ๆ (3) ห้ามปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเนื้อหาในลักษณะใด ๆ หรือลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ชื่อหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในเนื้อหาหรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาจะถูกโอนให้กับคุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Bom-Components ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์ภายใต้สิทธิการใช้งานที่ จำกัด สำหรับคุณในการใช้เนื้อหาส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฎในไซต์ได้โดยไม่ต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณไม่อาจคัดลอกขูดหรือกรอบโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมโยง "ลิงก์ในรายละเอียด" กับไซต์เช่นเชื่อมโยงไปยังไซต์นี้ที่ข้ามหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
2. คำสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
Bom-Components ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์บริการหรือเนื้อหา Bom-Components ขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทไม่ว่าโดยชัดแจ้งอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายหรืออย่างอื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและไม่มีการละเมิดใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เว็บไซต์บริการ และเนื้อหา Bom-Components ไม่รับประกันว่าหน้าที่ใดของเว็บไซต์จะดำเนินการหรือบริการจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไข Bom-Components ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข ไซต์บริการและเนื้อหาจะมีการจัดเตรียมตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"
ที่ Bom-Components ผู้เข้าชมที่อยู่ IP จะได้รับการตรวจทานและวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าติดตามและมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นและจะไม่มีการแชร์กับภายนอก Bom-Components
ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์เราอาจขอข้อมูลการติดต่อจากคุณ (ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารและที่อยู่สำหรับจัดส่ง / การเรียกเก็บเงิน) ข้อมูลนี้ได้รับการรวบรวมโดยสมัครใจ & mdash และเฉพาะกับการอนุมัติของคุณเท่านั้น
3. ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Bom-Components จะต้องรับผิดต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายโดยทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษเป็นผลสืบเนื่องลงโทษหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียผลกำไรการสูญเสียเงินออมหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้อง (I) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ Bom-Components ให้หรือจะให้หรือใช้ไม่ได้ในการใช้งานเดียวกัน (II) การใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์บริการหรือเนื้อหา (III) ธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยไซต์ (IV) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในไซต์บริการและ / หรือเนื้อหา (V) การเข้าถึงหรือการพูดประโยคให้กับการรับส่งหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (VI) ข้อความหรือการกระทำของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือบริการ (VII) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เว็บไซต์บริการหรือเนื้อหาแม้ว่า Bom-Components จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว
ภาระหน้าที่และความรับผิดของ Bom-Components ต่อข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Bom-Components เพื่อทดแทนสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ Bom-Components จะต้องเกินราคาซื้อของผู้ซื้อ วิธีการแก้ไขข้างต้นต้องอยู่ภายใต้การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อว่ามีข้อบกพร่องและการคืนสินค้าที่บกพร่องภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ซื้อ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต) การละเลยอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบัดกรีหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างการประกอบหรือไม่สามารถทดสอบได้ หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์การให้บริการเนื้อหาหรือข้อกำหนดในการให้บริการการแก้ปัญหา แต่เพียงผู้เดียวและพิเศษของคุณคือการยุติการใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับโดยการใช้เว็บไซต์ของคุณว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยเด็ดขาด

เงื่อนไขการสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดทำขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านแคตตาล็อกพิมพ์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการสั่งซื้อดังต่อไปนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขลบหรือแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทน Bom-Components ที่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อ้างถึงโดยผู้ซื้อในเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง คำสั่งซื้อที่วางอยู่บนฟอร์มที่เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อาจได้รับการยอมรับ แต่เพียงอย่างเดียวโดยถือว่าเงื่อนไขของข้อตกลงนี้มีผลเหนือกว่า
1. การยืนยันการสั่งซื้อและการยอมรับ
เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าเราอาจตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่อยู่ในการจัดส่งและ / หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ก่อนที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ การจัดเรียงคำสั่งซื้อผ่านทางไซต์เป็นข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา Bom-Components อาจยอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยการประมวลผลการชำระเงินและจัดส่งสินค้าของคุณหรืออาจด้วยเหตุผลใดก็ตามปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณ ไม่มีการสั่งซื้อใด ๆ จะถือว่าเป็นที่ยอมรับโดย Bom-Components จนกว่าจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ หากเราปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ
2. การสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องซึ่งเราอาจใช้ในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสถานะใบสั่งซื้อของคุณให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้าและเพื่อแจ้งให้คุณทราบ การเปิดเผยข้อมูลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ คุณยอมรับว่า Bom-Components จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลที่คุณไม่ได้รับอันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่สามารถให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องได้
3. การกำหนดราคา
Bom-Components ใบเสนอราคาเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องจะคำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและการชำระเงินสกุลเงินถ้าสกุลเงินสหรัฐฯไม่อยู่ในขอบเขตของการใช้ลูกค้าในระดับภูมิภาคหรือระดับภูมิภาคโปรดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงที่สอดคล้องกันตามประเทศของตนเองหรือ ภูมิภาค ราคาทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ
4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Bom-Components เว็บไซต์ประเภทของผลิตภัณฑ์คำอธิบายผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ภาพวิดีโอภาพและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำโดย Internet และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ Bom-Components ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้เว็บไซต์ Bom-Components หรือการใช้ข้อมูลธุรกิจและความเสี่ยงในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
5. การชำระเงิน
Bom-Components มีวิธีการชำระเงินที่สะดวกหลายวิธีโดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ PAYPAL, Credit Card, Master Card, VISA, American Express, Western Union, Wire Transfer การชำระเงินต้องทำเป็นสกุลเงินที่มีคำสั่งซื้อไว้ หากคุณมีข้อกำหนดในการชำระเงินอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bom-Components: RFQ@Bom-Components.com
6. ค่าจัดส่ง
ลูกค้าจะได้รับค่าจัดส่งหรือค่าขนส่งค่าประกันและภาษีศุลกากรปลายทาง
7. ค่าธรรมเนียมการธนาคาร
สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการธนาคารมูลค่า US $ 30.00 สำหรับ PAYPAL และ Credit Card คิดค่าบริการ 4.5% ของจำนวนเงินทั้งหมดและไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับสหภาพตะวันตก
8. การจัดการค่าใช้จ่าย
ไม่มีคำสั่งซื้อขั้นต่ำหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ
9. นโยบายความเสียหายและคืนสินค้า
หากคุณได้รับสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งสิ่งสำคัญคือต้องเก็บกล่องจัดส่งบรรจุวัสดุและชิ้นส่วนไว้ครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bom-Components ทันทีเพื่อเริ่มการอ้างสิทธิ์ ผลตอบแทนทั้งหมดจะต้องทำภายใน 60 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้พร้อมกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ต้นฉบับหนังสือรับรองบัตรรับประกันภาพของบางส่วนและคำอธิบายสั้น ๆ หรือรายงานการทดสอบสาเหตุการคืนสินค้า การรับคืนสินค้าจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจาก 60 วัน สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและอยู่ในสภาพที่สามารถกู้คืนได้ ชิ้นส่วนที่ส่งคืนเนื่องจากความผิดพลาดของลูกค้าในช่วงเวลาของการเสนอราคาหรือการขายจะไม่ได้รับการยอมรับ
10. ปัญหาด้านศุลกากร
ใบเสนอราคาของ Bom-Components เป็นราคา FOB เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเคลียร์ภาษีศุลกากรของประเทศปลายทาง
หากชิ้นส่วนของลูกค้าถูกกักขังหรือถูกยึดโดยศุลกากรท้องถิ่นของลูกค้า Bom-Components สามารถจัดหาเอกสารให้กับลูกค้าได้ แต่ Bom-Components ไม่รับผิดชอบต่อพิธีการทางศุลกากร Bom-Components ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากรเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการเคลียร์ส่วนต่างๆจากศุลกากรของลูกค้า
Bom-Components จะไม่จัดส่งอีกครั้งหากชิ้นส่วนถูกคุมขังหรือถูกยึดในศุลกากรของลูกค้าโดยไม่มีการคืนเงิน
11. หน้าที่และความรับผิดชอบ
Bom-Components เป็นแพลตฟอร์มการเทรดแบบ B2B และ B2C แบบมืออาชีพเราสามารถตรวจสอบสภาพภายนอกของสินค้าได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ภายใน การรับคืนภายใน 60 วันจะได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้อง Bom-Components สำหรับสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติม Bom-Components เป็นแพลตฟอร์มบริการเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราเพียงแค่จัดหาบริการและช่วยลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาต้องการ Bom-Components ขอสงวนสิทธิ์ในคำชี้แจงขั้นสุดท้าย

© 2008-2016 Bom-Components Hong Kong Limited สงวนลิขสิทธิ์.
คำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดส่งอีเมลไปที่ RFQ@Bom-Components.com